Elérhetőség

4400 Nyíregyháza,

Széchenyi utca 6.

OM azonosító: 033653

Telephely kódja: 001

Telefon: 42/500-058
---------------------------------------------

Intézményvezető:
Torda István Tamásné Nagy Ildikó

---------------------------------------------
Igazgatóhelyettesi iroda

Telefon: 06-30-176-6316

---------------------------------------------

Titkárság

Telefon: 06-30-176-6317

---------------------------------------------
Étkeztetés lemondása

Telefon: 06-30-176-6315
---------------------------------------------

Honlap:

www.kolcseygimnazium.hu

E-mail:

kolcsey.nyiregyhaza
[kukac]kolcseygimnazium.hu

-------------------------------------------

Őszi Szakmai Programok – 2023

ProgramtervAZ  OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

A Kölcsey újra az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

 

2020 áprilisában a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium újra elnyerte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet.

A cím elnyerése pályázati eljárás útján történt, melynek a kiírás szerint a célja az volt, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmények közül kiválasztásra kerüljenek azok az innovatív szemléletű intézmények, akik az általuk folytatott tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre érdemesek, továbbá helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, pedagógus továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására.

Az újabb 2020-2023-as bázisintézményi ciklus kezdetén szeretnénk egy kicsit visszatekinteni a korábbi évek munkájára.

Gimnáziumunkban nagy hagyománya van a nevelési-oktatási módszertani innovációk és tapasztalatok széleskörű megosztásának. 1998-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisintézményi hálózatot hozott létre, melynek iskolánk is tagja lett. Az iskola tíz éven át, az 1998/99-es tanévtől a 2009/2010-es tanévig a Szabolcs–Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása által a könyvtárostanári továbbképzés és az iskolarendszeren kívüli könyvtárosképzés bázisintézménye volt.

2017-ben megújult formában került sor az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére kiírt pályázat meghirdetésére. A tantestület egyetértésével Berei Enikő könyvtáros, és bázisintézményi koordinátor készítette el intézményünk pályázatát, mely a gondos és színvonalas szakmai munkának köszönhetően három évre nyerte el gimnáziumunk számára ezt a megtisztelő és elismerő címet.  2018-tól a koordinátori tevékenységet Baranyiné Szilágyi Gabriella mesterpedagógus, szaktanácsadó vette át.

Az elmúlt három évben aktívan bekapcsolódtunk a Nyíregyházi POK által szervezett Tavaszi és Őszi Pedagógiai Szakmai Napok rendezvényeibe. A gimnáziumunkban első sorban a mesterpedagógusaink jártak élen ebben a felelősségteljes munkában. Csak példaként említenénk a bemutató órák közül néhányat. Harcsa Valéria szaktanácsadó Összehasonlító komplex esszé a sikeres történelem emelt szintű érettségihez, Cseh Imre szakértő Elő a mobiltelefonokkal a fizika órán, Nagyné Balla Judit szakértő és Bem Slimenené Czipa Boglárka  kolléganők közös Komparatív szemlélet és tantárgyi koncentráció a magyar és az idegen nyelv oktatásában, illetve Dr. Buczkóné Rangóni Claudia szakértő Auditív és vizuális média (gyakorlat) címmel tartottak bemutató órákat. Népszerűek voltak Ferenczi Sándor vezető szaktanácsadó, Szemcsákné Koczor Andrea és Baranyiné Szilágyi Gabriella szaktanácsadók interaktív műhelymunkái is. A szakmai napokon nagy számban vettek részt a tantestület tagjai és más iskolák érdeklődő pedagógusai. Ezek a disszeminációs rendezvények erősítették az egymás munkája iránti érdeklődést, az együttműködő szakmai megújulást és tapasztalatcserét.

Bázisintézményi tevékenységünkkel támogatni kívánjuk a város és a megye oktató-nevelő munkájának szakmai fejlődését. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a pedagógusok állandóan bővülő, megújuló módszertani eszköztára, a jövőben a digitális kultúra rohamos fejlődésével lépést tartva, még hatékonyabban támogatja a tanulók tanulási folyamatát.
Bázisintézmény neve:
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Kapcsolattartó:
Baranyiné Szilágyi Gabriella
mesterpedagógus szaktanácsadó
telefon: +36 30 345 88 30
e-mail cím: baranyine.szilagyi.gabriella@gmail.com

Megosztani kívánt jó gyakorlatok, innovációk
1. A tanulás-tanítás pedagógiai folyamatának módszertani megújulását szolgáló metodikai megoldások, ötletek.
a) Rendhagyó órák az idegen nyelv tanítása során a célnyelv kultúrájának megismertetése, a civilizációsismeretek bővítése figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait pld. gasztronómiai vagy turisztikai programok.
b) TASK (TBL-TASK BASED LEARNING) innovatív nyelvoktatási módszer alkalmazása a nyelvi órákon.
c) Egyéb alkalmazott innovatív módszerek a nyelvi órákon: híres személyiségek Facebook profiljának elkészítése, kommentelése, dramatizálás, roletake, rolemaking, auditív, és audiovizuális anyagok alkalmazása, feldolgozása.
d) Motiválás az önálló tanulásra és az internet tudatos, kritikus használatára. Internetes oktatóanyagok változatos alkalmazása és megosztása tanulókörökkel és kollégákkal.
e) A mobiltelefon hatékony tanórai alkalmazása.
f) Könyvtárhasználati ismeretek tanítása tantárgyközi integrációval – könyvtárostanárok és magyartanárok bekapcsolódásával. A gyakorlati tudás megszerzésére koncentrálva, előnyben részesítve a kooperatív csoportmunkát.
g) Az általános iskola és a gimnázium közötti átmenetek támogatása kiemelt figyelemmel a matematika és történelem tantárgyakra pld. felzárkóztatás, differenciált feladatmegosztás.
h) Tanulóink továbbtanulási esélyeinek növelése. A közép és emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények elemzése, az eredményes felkészítés módszereinek bővítése.
i) A kerettantervek illetve taneszközök által nyújtott lehetőségek kiaknázása.

2. A tanulás-tanítás informális lehetőségeihez kapcsolódó jógyakorlatok.
a) Versenyfelkészítés, egyéni tehetséggondozás.
b) Az anyanyelvi lektorokkal történő együttműködési lehetőségek széleskörű alkalmazása. Iskolánkban a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítványnak illetve a Mustárháznak köszönhetően francia, olasz és orosz anyanyelvi lektorok segítik a gyakorlati nyelvtanulást.
c) Testvériskolai kapcsolatok ápolása. Intézményünknek Dél-Franciaországban, Németországban illetve Szatmárnémetiben van jól működő testvériskolai kapcsolata.
d) Az egyéni diákmobilitás jótapasztalatainak megosztása.

3. Verseny-és kiállítás szervezés, próbaérettségi

4. Közösségépítő, szociális kompetenciákat fejlesztő jó gyakorlatok
a) Az osztályközösség formálás és a közösségépítés tapasztalatainak megosztása.
Az osztályfőnöki munkaközösség ötletbörzéinek tapasztalatai. Az aktuális nevelési problémák megbeszélése.
b) A hagyományőrzés, a közös iskolai rendezvények DÖK programok tapasztalatai.
c) Az IKSZ nyújtotta lehetőségek sokoldalú kihasználása pld. pályaorientációhoz.

Vállalt bázisintézményi feladatok
1. Helyet és lehetőséget kívánunk biztosítani pedagógiai műhelyfoglalkozások, bemutató órák, pedagógus továbbképzések, versenyek megtartásához.
2. Bekapcsolódunk a környező iskolák pedagógusainak igénye szerint szakmai konzultációkba, illetve ezeket kezdeményezzük, koordináljuk. Vállaljuk a pedagógusok e-portfóliójának megírásához a konkrét példákon alapuló segítségadást, szervezett, egyeztetett keretek között, az OH-POK szakmai irányítása mellett.
3. A korábbi évekhez hasonlóan aktívan bekapcsolódunk a Nyíregyházi POK által szervezett Őszi és Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozataiba bemutatóórák, műhelymunkák tartásával. Ezeken az órákon vállaljuk, hogy az IKT eszközök széleskörű bemutatására, tanórába való integrálására kerül sor.
4. A sulinet + multimédia központunk segítségével egyeztetett keretek között más iskolák is lehetőséget kaphatnak a videotoriumba való óra, foglalkozás, előadás feltöltéshez.
5. Szakértőink és szaktanácsadóink továbbra is segítik a középiskolai tanárok munkáját, tekintettel a küszöbön álló NAT módosításokra. A történelem, matematika és idegennyelvi szaktanácsadóink meghatározó szerepet vállalnak a bázisintézményi feladatok előkészítésében és megvalósításában.

Kiemelt tantárgyi feladatok

Idegen nyelvek
• Intézményen belül: Szakmai konzultációk, ötletbörzék, workshopok, versenyek, kiállítások, nyelvi rendezvények szervezése. Jógyakorlat megosztása. Az eredmények és tapasztalatok közzététele az iskolai honlapon, az iskolaújságban és az évkönyvünkben.
• Intézményen kívül: Az érettségi és vizsgafelkészítésekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása más köznevelési intézményekben tanító kollégákkal; szakmai műhelymunka, workshopok szervezése, melyeknek célja a módszerek, a produktumok bemutatása a résztvevő diákok közreműködésével, a rendhagyó órák bemutatása a Videotoriumon keresztül.
• Az emelt és a középszintű érettségi, valamint az egyes nyelvvizsgatípusok követelményeivel összhangban alkalmazott tankönyvek és kiegészítő anyagok használati tapasztalatainak közös elemzése, értékelése .
• Külföldi tanulmányutak és lehetőség szerint testvériskolai kapcsolatok szervezése, ezek tapasztalatainak megosztása más intézmények nyelvszakos pedagógusaival.

Etika
• Csoportfeladatok és módszerek etikából internetes támogatással. Ennek a módszertani, gyakorlati vonatkozásaiban lehetséges a tudásmegosztás. Ehhez kapcsolódóan az etika érettségi projekt szervezése, a nyomon követés lebonyolítása egyszerű IKT (web 2) eszközökkel.

Informatika:
• Az új (a diákok által kedvelt és használt) kommunikációs terek integrálása az iskolai oktatásba. Ezen gyakorlat tudásmegosztása.
• Informatikaoktatással kapcsolatos tudásmegosztás: bemutató óra lehetőssége, 1-2 -3 órás csoportokban hogyan lehet azonos, vagy hasonló tartalmakat megvalósítani.

Történelem:
• Műhelymunka szervezése a megye történelemtanárainak:
– a megújuló NAT és a kerettantervek részleteiről
– az érettségi követelmények és vizsgaleírás tapasztalatairól, különös tekintettel az új feladattípusokra,
– az új típusú érettségi feladatok oktatási gyakorlatára és a témával kapcsolatban felvetődő módszertani lehetőségekre,
– az írásbeli vizsga közös tapasztalatainak összegzése.
• Konzultáció szervezése a leendő történelem szakos pedagógusok részére, a szakmódszertan napi gyakorlatának az aktualizálásáról.

Matematika:
• Műhelymunka szervezése a matematika szakos kollégák számára, a matematika oktatásával kapcsolatos problémák áttekintésére.
• Új taneszközök, tankönyvek, kiadványok bemutatása műhelymunka keretében.
• Konzultáció a matematika érettségi vizsga problémáiról, tapasztalatairól.
• A felzárkóztatás és differenciálás módszertani eszköztárának bővítése és megosztása.
• A lemorzsolódás megelőzési lehetőségeinek feltárása.

Könyvtárhasználat
• A Könyvtárhasználati ismeretek tanítása tantárgyközi integrációval témakörben konzultáció szervezése.
• Részvétel az Oktatási Hivatal által támogatott, általános és középiskolás tanulók számára szervezett megyei könyvtárhasználati csapatverseny szervezésében, az írásbeli és a szóbeli forduló feladatsorainak összeállításában.

 Bazis

KeresésKréta e-napló belépés
Kréta e-napló belépés

Elfelejtett Kréta felhasználónév, jelszó igényléséhez kérjük küldjön e-mail az alábbi címre:

E-mail: kolcsey.kretahelp@gmail.com

---------------------------------------------

e-Ügyintézés
e-Ügyintézés

---------------------------------------------

Fenntartó

Nyíregyházi Tankerületi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.

Telefon: +36 (42) 795-315

E-mail: nyiregyhaza@kk.gov.hu

URL: http://kk.gov.hu/nyiregyhaza

--------------------------------------------- Igazgató: Torda István Tamásné Nagy Ildikó